11 0

Paskelbė  data Naujienos

Džiaugiamės, kad pasirinkote šį „STEINEL-Professional“ sensorinį produktą – aukštos kokybės, ilga-amžį ir patikimą gaminį. Mūsų produktai itin kruopščiai gaminami nuosavose gamyklose ir tikrinamas 100 % jų saugumas ir veikimas.

Šios garantijos sąlygos taikomos tik mūsų sensoriniams produktams (buvimo ir judesio sensoriams, sensoriniams šviestuvams ir prožektoriams bei jų priedams) iš „STEINEL Professional“ asortimento.

Gamintojo garantija
Kaip pirkėjas, prireikus, turite jums įstatymų suteiktas teises, reiškia-mas pardavėjui. Jeigu šios teisės egzistuoja jūsų šalyje, mūsų garantija jų negali sumažinti arba apri-boti. Suteikiame jums 5 metų garantiją užtikrindami puikias savybes ir sklandų „STEINEL-Professional“ sensorinio produkto veikimą. Garantuojame, kad šiame gaminyje nėra medžiagos, gamybos ir konstrukcinių defektų. Garantuojame sklandų visų elektroninių dalių ir kabelių veikimą ir užtikriname, kad visos naudotos medžiagos ir jų paviršiai yra be trūkumų.

Garantijos laikotarpis, apimtis, galiojimo sritis
Garantinis „STEINEL-Professional“ sensorinių produktų laikas 5 metai (60 mėnesių) ir jis prasideda nuo produkto pardavimo dienos. Garantijos laikotarpiu garantinio įvykio atveju produktą nemokamai sutaisysime, pakeisime (prireikus – naujesniu modeliu) arba kompensuosime gaminio kainą. Garanti-nio įvykio atveju ankstesnis garantinis laikotarpis nepratęsiamas ir naujas garantinis laikotarpis nepra-dedamas skaičiuoti. Kitos pretenzijos, pvz., dėl kitiems daiktams padarytos žalos, netenkinamos, nebent tai yra numatyta įstatymuose. Neatsakome už gabenimo metu atsiradusią žalą arba praradimus. Pasaulinei garantijai taikoma Vokietijos teisė išskyrus JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

Galiojimas
Jeigu norite pareikšti pretenziją dėl produkto, atsiųskite jį visą, apmokėję gabenimo išlaidas, su origi-naliu pirkimo dokumentu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data ir pavadinimas, pardavėjui iš kurio pirkote arba STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (Neries krantinė 32, Kaunas) arba tiesiai gamintojui adresu: STEINEL Vertrieb GmbH – Reklamationsabteilung – Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz. Todėl rekomenduojame pirkimo dokumentą saugoti iki garantinio laiko pabaigos. STEINEL nedengia gabenimo išlaidų ir neatsako už riziką grąžinant.

Kam garantija netaikoma
Ši funkcijų garantija netaikoma visoms keičiamoms lemputėms. Be to, garantija, pavyzdžiui, netaiko-ma, kai
• produktų dalys susidėvi dėl naudojimo ypatumų arba natūraliai, arba STEINEL-Professional“ sensorinio   produkto trūkumai atsirado dėl susidėvėjimo, kurį sąlygojo naudojimo ypatumai ar-ba tai yra kitokio natūralaus susidėvėjimo pasekmės;
• produktas nebuvo naudojamas pagal paskirtį arba buvo nesilaikoma naudojimo nurodymų;
• produktas buvo savavališkai perkonstruotas ar primontuotos papildomos dalys bei atlikti kiti pakeitimai arba trūkumai atsirado dėl neoriginalių STEINEL priedų, papildomų ar atsarginių dalių naudojimo;
• produkto techninė priežiūra ir kita priežiūra buvo atliekama neatsižvelgiant į naudojimo inst-rukciją;
• tvirtinimo ir įrengimo darbai buvo atliekami nesilaikant STEINEL įrengimo nuostatų ir todėl ne-buvo laikytasi maitinimo įtampos ir aplinkos poveikio ribinių reikšmių;
• STEINEL lemputės ir (arba) STEINEL rekomenduojamos lemputės buvo naudotos nesilaikant normų ir nuostatų;
• medžiagos paviršiuje esama cheminio arba fizikinio poveikio žymių, atsiradusių dėl netinkamo naudojimo (pavyzdžiui, naudojant netinkamas valymo priemones arba aštrius daiktus);
• galima žala atsirado dėl netinkamos pakuotės ar gabenimo grąžinant produktą.

Garantinio įvykio atveju arba jeigu turite klausimų, susijusių su šiuo produktu, bet kada galite skambinti STEINEL atstovui Lietuvoje UAB KVARCAS (8-37-408030) arba tiesiogiai gamintojui jo aptarnavimo skyriaus budinčiąja linija +49 (0) 52 45 / 448 – 188.